श्रीपरमात्मने नमः

अथ शून्योऽध्यायः

श्रीगुरु उवाच
रावे परी किर्ती रूपी उरावे। नाठाळाचे माथी हाणावी काठीपुनश्च हरिः ॐ

© शके 1927 - संवत

रघुपति राघव राजाराम।