श्रीपरमात्मने नमः

अथाष्टादशोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच
सगळे धर्म सोडूनी एका शरण ये मज।
जाळीन सर्व पापे तुझी शोक करू को॥६६॥हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत्