श्रीपरमात्मने नमः

अथाष्टादशोऽध्यायः

सञ्जय उवाच
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम॥७८॥
हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत्